Ochrana osobných údajov

podľa nového nariadenia EÚ č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení platnom a účinnom od 25.5.2018

V súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov je PT GAS spol. s r. o. správcom osobných údajov existujúcich, bývalých alebo potenciálnych zákazníkov, ktoré sú vytvárané ako súčasť našich služieb alebo predaja tovaru. Zároveň sa v rámci svojho obchodného styku zaväzujeme zachovávať ich súkromie a ochranu. Ako správca údajov určujeme cieľ a spôsob ich spracovania a implementuje príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ich ochrany pred zneužitím v súlade s platnými predpismi.

V maximálnej miere poskytuje služby v prospech zákazníkov, a preto je našim cieľom umožniť Vám kontrolovať spôsob používania Vašich osobných údajov.

Ochrana súkromia vyplývajúca z nášho obchodného vzťahu spočíva v nasledujúcich skutočnostiach:

  1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  3. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

PT GAS spol. s r. o. od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje.

Osobné údaje obchodného partnera

Vaše osobné údaje používané v rámci obchodno-právneho vzťahu obsahujú všetky informácie o Vás, resp. Vašej firme na základe, ktorých je možno Vás presne identifikovať. Pre účely obchodného vzťahu evidujeme a zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

Ďalšie typy zhromažďujúcich údajov:

Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, príjmový pokladničný doklad, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve, či evidencie v rámci skladového hospodárstva.

Všetky Vaše údaje získané počas platnosti podpísanej zmluvy prostredníctvom telefonického rozhovoru, e-mailovej či písomnej komunikácie sú spracované a chránené v súlade s novým nariadením. Počas platnosti kúpnej zmluvy má zákazník právo a povinnosť nahlásiť zmeny týkajúce sa osobných údajov.

Od zákazníkov nežiadame a ani nezhromažďujeme osobné údaje o maloletých mladších ako 16 rokov.

Dôvody zhromažďovania osobných údajov

Informácie a údaje zhromažďujeme a spracovávame pre potreby podnikania a zabezpečenia bezpečnostných opatrení pri manipulácii s tlakovými nádobami. Žiadame od zákazníkov len tie osobné údaje, ktoré sú relevantné a nevyhnutné z hľadiska účelov, na ktoré sa spracovávajú.

Zároveň sú osobné údaje zákazníka zhromažďované  aj na plnenie našich zákonných  alebo zmluvných povinností , a okrem iného na ochranu a plnenia našich záujmov, t. j.  právnych nárokov voči zákazníkom a/alebo tretím stranám a sporov s nimi.

Predzmluvné kroky predstavujú aktivity vykonávané prostredníctvom našich obchodných zástupcov pri prezentácií našej ponuky v rozsahu služieb a produktov, si vyžadujú zhromažďovať osobné údaje s cieľom naplnenia zákazníckych očakávaní.

Poskytnutie osobných údajov je potrebné a nevyhnutné pre uzavretie a plnenie rámcovej kúpnej zmluvy, či samotného predaja. Ak nebudú poskytnuté osobné údaje nevyhnutné na vytvorenie kúpnej zmluvy, firma PT GAS spol. s r. o. nebude môcť vyhovieť požiadavkám zákazníka, dodať objednané služby alebo zrealizovať objednané služby.

Dôvody spracovania osobných údajov:

Všetky údaje zákazníkov sú používané výlučne len pre potreby vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo obchodného styku.

Neposkytujeme osobné údaje o zákazníkoch tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu. Zákazník má právo nás informovať o tom, že nesúhlasí s kontaktom z našej strany pre akékoľvek ďalšie účely  po predchádzajúcom udelení tohto súhlasu.

Osobné údaje zákazníka môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

Žiadnym iným osobám neposkytujeme prístup k Vašim osobným údajom  okrem prípadov, keď to vyžaduje alebo je povolené podľa platných zákonov alebo v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Prípady, kedy môžeme zverejniť osobné údaje zákazníka iným tretím stranám:

Osobné údaje zákazníka môžeme postúpiť iným obchodným subjektom v súvislosti s predajom, postúpením, zlúčením alebo iným prevodom celého podniku PT GAS spol. s r. o. alebo jeho časti k takému hospodárskemu subjektu.

Ak vznikne nutnosť poskytnúť osobné údaje zákazníka tretím stranám, obmedzíme ich povahu a kategórie len na tie, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvných záväzkov voči zákazníkom alebo voči zákonným požiadavkám.

Spôsob ochrany osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Práva zákazníka

V prípade reklamácií ohľadne zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi, nahlasovanie zmien, vymazanie prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu e.kianickova@ptgas.sk.

MÁM ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     
KONTAKTNÉ ÚDAJE

PT GAS spol. s r.o.
Bánovská cesta 8653/14
01001 Žilina 1

ptgas@ptgas.sk
0911 780 448

OTVÁRACIE HODINY

PONDELOK – ŠTVRTOK
07.00 – 16.00

PIATOK
07.00 – 15.00

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
10.30 – 11.30