Kyslík

Označenia
O2 UN 1072 EC 231-956-9

Výstražné upozornenie
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H270 Môže spôsobiť alebo prispieť k šíreniu požiaru; oxidačné činidlo.

Bezpečnostné upozornenia
P220 Uchovajte/skladujte mimo odevov a horľavých materiálov.
P244 Redukčné ventily udržiavajte bez mazadiel a oleja.
P370 + P736 V prípade požiaru ak je to bezpečné, zastavte únik.
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Výstražné slovo
Nebezpečenstvo

Výstražné piktogramy

Bezpečnostná karta
KBU_Kyslik