Dusík

Označenie
N2 UN 1072 EC 231-783-9

Výstažné upozornenie
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
EIGA-AS Dusivý vo vysokých koncentráciách

Bezpečnostné upozornenia
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Výstražné slovo
Výstraha

Výstražné piktogramy

Bezpečnostná karta
KBU_Dusik