Zmes argón + oxid uhličitý

Označenie
Ar+CO2 UN EC

Výstažné upozornenie
H280 Obsahuje plyn po tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
EIGA-As Dusivý vo vysokých koncentráciach.

Bezpečnostné upozornenia
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Výstražné slovo
Výstraha

Výstražné piktogramy