Argón

Označenia
Ar UN 1006 EC 231-147-0

Výstražné upozornenie
H280 Obsahuje plyn po tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

Bezpečnostné upozornenia
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Výstražné slovo
Výstraha

Výstražné piktogramy

Bezpečnostná karta
KBU_Argon