Acetylén

Označenia
C2H2 UN 1001 EC 200-816-9

Výstražné upozornenie
H280 Obsahuje plyn po tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H270 Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
EUH006 Výbušné pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite
P377 Unikajúci horiaci plyn: Nehaste, ak únik nemožno bezpečne zastaviť.
P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.
P403 Uchovajte na dobre vetranom mieste.

Výstražné slovo
Nebezpečenstvo

Výstražné piktogramy

Bezpečnostná karta
KBU_Acetylén